Archive Mode. Call Bernice Bing Open Call at Asian Art Museum ended on 2/1/23, 11:59 PM. Call settings are read only. See Current Open Calls

Bernice Bing Open Call for Artists and Writers at Asian Art Museum

Submission deadline extended to January 31, 2023!

Into View: Bernice Bing celebrates the Asian Art Museum’s recent acquisition of 20 paintings and works on paper that shine a light on an important local Asian American artist who has only recently gained broad recognition for her achievements. In collaboration with the Asian American Women Artists Association, Chinese Culture Center, and Kearny Street Workshop, the museum is organizing an open call installation of video and literary work, scheduled for early 2023.

Qualifying Artists and Writers: Artists of any age who reside anywhere. Artists in the nine Bay Area counties are encouraged to apply.

Format: We are presenting video works and literary material. 
Video submission formats: MP4, 1920 x 1080 or 4K. Maximum run time for video: 5 minutes.
Written submission formats: PDF, maximum of 250 words.

Prompt: Modern and contemporary art was deeply influenced by art in Asia, including landscape, calligraphy, abstraction, and minimalism. In tribute to the Bernice Bing exhibition and collection at the Asian Art Museum, we ask video artists and writers: what is contemporary art through a lens of Asian and Asian American art and cultures?

Please see "Terms and Conditions" for full entry guidelines (at the bottom of this page).

Submission period: October 9, 2022–January 31, 2023 11:59 p.m. PST

公開徵集多媒體與文學作品 

舊金山亞洲藝術博物館最近收藏了20余幅李玉冰 (Bernice Bing) 的油畫與紙上畫作,並為其舉辦《初見:李玉冰》(Into View: Bernice Bing)。這些作品的館藏,讓大眾認識到了一位重要的亞裔美籍藝術家,近年才因其藝術成就和社區不懈的推動而獲得廣泛認可。 

展覽開幕之際,舊金山亞洲藝術博物館也將於 2023年初與亞裔女藝術家協會(Asian American Women Artists Association)、舊金山中華文化中心 (Chinese Culture Center) 以及克尼街工作室 (Kearny Street Workshop) 合作,組織一個多媒體與文學作品的展覽公開徵集。 

徵集多媒體藝術:現今的當代藝術,包括風景、書法、抽象與極簡主義無不深受亞洲藝術的影響。舊金山亞洲藝術博物館在收藏李玉冰作品並舉辦展覽對其藝術成就致敬的同時,也將透過這個徵集項目向媒體藝術家與作家們提問:「從亞洲與亞美藝術及文化的角度來看,到底什麼是當代藝術?」 

提交时间:2022年10月9日至2023年1月31日晚上11:59太平洋标准时间

PANAWAGAN PARA SA MGA ARTISTA AT MANUNLAT

Ipinagdiriwang ng Pagdating sa Paningin: Bernice Bing (Into View: Bernice Bing) ang bagong pagkakuha ng Museo sa Sining ng mga Asyano (Asian Art Museum) ang 20 na pinturaat obra na nasa papel na siyang nagbibigay liwanag sa pinakamahalagang lokal na artistang Asyano Amerikano na ngayon lang nabigyan nang malawakang pagkilala sa kanyang mga tagumpay. Sa kolaborasyon kasama ng Asosasyon ng mga Kababaihang Artista na Asyano Amerikano (Asian American Women Artists Association), Sentro ng Kulturang Tsino (Chinese Culture Center), at Kearny Street Workshop, inilunsad ng museo ang panawagan sa pagkabit ng midya at panitikan na nakatakda sa unang bahagi ng taong 2023.

Panawagan: Ang moderno at kontemporaryong sining ay maiging naimpluwensyahan sa Sining nang Asya, katulad ng mga tanawin, kaligragpya, paglalahad at minimalismo. Bilang parangal sa sining at koleksyon ni Bernice Bing sa Museo sa Sining ng mga Asyano, nais naming malaman mula sa mga artista at manunulat: ano ang kontemporaryong sining mula sa paningin ng sining at kultura ng mga Asyano at Asyano Amerikano?

Panahon ng pagsusumite: Oktubre 9, 2022 hanggang Enero 31, 2023 sa 11:59 pm. PST

CONVOCATORIA ABIERTA PARA ARTISTAS Y ESCRITORES

A La Vista: Bernice Bing (Into View: Bernice Bing) celebra la adquisición del Museo de Arte Asiático (Asian Art Museum) de 20 obras de pintura y trabajos en papel que ilumina una importante artista local Asiática Americana quién solo últimamente ha ganado un amplio reconocimiento por sus logros. En colaboración con la Asociación de Artistas Asiáticas Americanas (Asian American Women Artists Association), el Centro de Cultura China (Chinese Culture Center), y el Taller de Trabajo de Kearny Street (Kearny Street Workshop), el museo está organizando una convocatoria abierta de instalación de medios y obras literarias, prevista para principios de 2023.

Aviso: El arte moderno y contemporáneo fue influenciado profundamente por el arte de Asia, incluyendo paisaje, caligrafía, abstracción y minimalismo. En tributo a la exposición y colección de Bernice Bing en el Museo de Arte Asiático, pedimos a artistas de medios y escritores puedan contribuir respondiendo: ¿qué es el arte contemporáneo a través de una perspectiva del arte y las culturas Asia e Asia América?

Período de presentación: 9 del Octubre hasta el 31 de Enero, 2023 11:59 p.m. PST.

User Account Setup Tutorial Video for Submission Process

Please follow the instructions in this tutorial video to set up your user account which will enable you to submit video and literary works for the Bernice Bing Open Call for Artists and Writers at the Asian Art Museum.